Община Дупница бе одобрена по проект „Патронажна грижа + в община Дупница” - № BG05M9OP001-6.002-0157

Дата на публикуване: 10.06.2021 16:58

            Община Дупница бе одобрена по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница” - № BG05M9OP001-6.002-0157, на стойност 439 772,49 лв., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейностите по проекта ще се изпълняват в две направления:

По направление 1 „Патронажна грижа“ ще се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Дупница, с  цел задоволяване на индивидуалните им потребности.

По направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ - В отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 да се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги.

Дейностите по проекта ще стартират на 01.07.2021г. продължителността е 12 месеца.

Потърсете в сайта