Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи официално договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2021” за финансирането на проект „Патронажна грижа + в Община Дупница”

Дата на публикуване: 18.06.2021 15:15

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи официално договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2021” за финансирането на проект „Патронажна грижа + в Община Дупница”по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 439 772,49 лв. Целта на проекта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейностите по проекта ще стартират на 01.07.2021г. с продължителност 12 месеца.

 

Потърсете в сайта