Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1062/26.07.2021 г. за отдаване под наем на помещение с площ 54.40 кв.м., с предназначение - за търговска дейност, находящ се в село Яхиново, Община Дупница, Област Кюстендил, ул. "Христо Ботев" № 46

Дата на публикуване: 30.07.2021 14:29

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

На основание Заповед № РД 04-1062/26.07.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 106 от 25.06.2021 г. на ОбС гр.Дупница

  

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от поземлен  имот с идентификатор 87727.201.120.3  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яхиново, общ.Дупница , обл.Кюстендил , одобрена със Заповед № 300-5-58 от 05.08.2004 г.на изпълнителния директор на Агенция по геодезия , картография и кадастър /Последно изменение със заповед: 18-10816 от 17.10.2019 г. на Началник СГКК- гр.Кюстендил/, с адрес : село Яхиново, Община Дупница, Област Кюстендил, ул. „Христо Ботев“ № 46, целия с площ: 255 кв.м.; Брой надземни етажи: 2 /два/; Брой подземни: няма данни; Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; Предназначение: Административна, делова сграда; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; публична общинска собственост , съгласно АОС № 5225 от 10.12.2019 г., представляващо /помещение № 2/, с площ 54.40 кв.м., от които 51.00 кв.м. помещение в сграда с идентификатор 87727.201.120.3 и санитарен възел с площ 3.40 кв.м., долепен до сграда с идентификатор 87727.201.120.3, съгласно издадено служебно писмо № 08-09-29(1)/13.01.2020 г. на Дирекция “Устройство на територията и строителството“ в Община Дупница, с приложено към него Удостоверение № УД-63/13.01.2020 г.  и Схема към УД-63/13.01.2020 г.  от Главния архитект на Община Дупница. Имотът се отдава за срок от 10 година.  

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за търговска дейност;
  2. Начална наемна цена –104.38 /сто и четири лева и тридесет и осем стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС;

 3.Депозитът за участие в конкурса – 20.88 /двадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена;

  1. Цена на конкурсните документи – 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/, с включено 20% ДДС, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 

 

  1. Конкурса ще се проведе на 26.08.2021г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  3. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 20.08.2021 г.
  4. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 09.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

 

Потърсете в сайта