Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.604.185.6.1 по кадастралната карта на гр.Дупница

Дата на публикуване: 24.08.2021 13:27

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание Заповед № РД 04 – 1157/16.08.2021 г. на Крум Милев – За Кмет на Община Дупница – /Съгласно Заповед N 04-1136/11.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница/

    утвърждавам:

ОБЯВЯВА

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.604.185.6.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот сто осемдесет и пет, сграда шест, обект едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-3280/23.03.2021 на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, улица “Таушаница”, етаж 1 /едно/,  самостоятелен обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 68789.604.185.6 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот сто осемдесет и пет, сграда шест/, с предназначение: Сграда за детско заведение, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 267 кв.м /двеста шестдесет и седем квадратни метра/, прилежащи части: 11. 95 % ид. ч. /единадесет цяло деветдесет и пет процента идеални части/ от общите части на сградата - публична общинска собственост съгласно Акт № 210 от 28.07.1998 год.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за читалище.
  2. Начална наемна цена – 20.00 /двадесет лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 4.00 /четири лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 08.09.2021 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 120.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 03.09.2021 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 23.09.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 48

 

Потърсете в сайта