Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1183/23.08.2021 г. за отдаване под наем на помещение с площ 6.75 кв.м., с предназначение - за търговска дейност, находящ се в село Крайници, Община Дупница, Област Кюстендил, ул. "III Гвардейски полк" № 0 /автоспирка/

Дата на публикуване: 27.08.2021 14:32

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД 04-1183/23.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 149 от 16.07.2021 г. на ОбС гр.Дупница


ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 39339.502.185.2 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и две, поземлен имот сто осемдесет и пет, сграда две / по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крайници, общ.Дупница, обл.Кюстендил , одобрена със Заповед № 300-5-57 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /Последно изменение засягащо сградата: няма данни за изменение/, с адрес: село Крайници, Община Дупница, Област Кюстендил, ул. „III Гвардейски полк“ № 0, застроена площ: 91 кв.м.; Брой етажи: 1 /един/; Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; Предназначение: Друг вид обществена сграда; Стар идентификатор: 39339.502.141.6; Номер по предходен план: няма; публична общинска собственост, съгласно АОС № 150 от 14.04.1998 г., вписан в СВ с вх. рег. № 57/ 17.01.2007 г. - Автоспирка, изградена в поземлен имот с идентификатор 39339.502.185 по КК на с. Крайници /УПИ I- обществен център, кв.32 по регулационния план на с. Крайници/, представляваща помещение с измерена площ 6,75 кв.м., находящо се вляво от  чакалнята на автоспирка с.Крайници, общ. Дупница, обл.Кюстендил, съгласно издадено служебно писмо № 08-09-319(1)/19.02.2021г. на Дирекция “Устройство на територията и строителството“ в Община Дупница, с приложена към него Схема от Главния архитект на Община Дупница.

 Имотът се отдава за срок от 10 година.  

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за търговска дейност;
  2. Начална наемна цена – 13.50 /тринадесет лева и петдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС;

 3.Депозитът за участие в конкурса – 2.70 /два  лева и седемдесет стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена;

  1. Цена на конкурсните документи – 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/, с включено 20% ДДС, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 

 

  1. Конкурса ще се проведе на 08.09.2021г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  3. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 03.09.2021 г.
  4. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 09.2021 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

 

Потърсете в сайта