ПОКАНА Изх. № 516/ 24.09.2021 г.

Дата на публикуване: 24.09.2021 15:20

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам X редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 01.10.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. / вх.№ 489/ 13.09.2021 г./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

 

Потърсете в сайта