Съобщение № 91-00-120/27.09.2021 год.

Дата на публикуване: 27.09.2021 12:20

№ 91-00-120/27.09.2021 год.

 

ДО

 

РАНГЕЛ ДИМИТРОВ

ГР. СОФИЯ

 

ВЛАДИМИР ГАНИШЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ЗОРНИЦА КРЕКМАНОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ИЛИЯНА МЕХАНДЖИЙСКА

С. ЯХИНОВО

ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

                Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: РАНГЕЛ ДИМИТРОВ с адрес: ГР. СОФИЯ; ВЛАДИМИР ГАНИШЕВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЗОРНИЦА КРЕКМАНОВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ИЛИЯНА МЕХАНДЖИЙСКА с адрес: С. ЯХИНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА и МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА непотърсено, или не са  получени лично писмо № 92-00-163/27.08.2021 год. на Община Дупница видно от известия за доставяне ИД РS 2600 00D3ОZ S; ИД РS 2600 00D3PO U; ИД РS 2600 00D3P4 Y; ИД РS 2600 00D5LL D и ИД РS 2600 00D5LP H на Български пощи СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране проект за подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: поземлен имот с идентификатор 04354.6.11, местност «Реката» по Кадастралната карта на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил определящ териториално-устройствена зона по Глава 5 от Наредбе № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони от  разновидност «Предимно производствена» означена като «Пп», с пределно допустими териториално-устройствени показатели за застрояване както следва: Височина /етажност/ - 3.0 м.-10 м. /1-3/; Плътност на застрояване Ппл– max- 80%; Интензивност на застрояване – Кинт. Max. 2,5; Минимална озеленена площ –Позел.– min. 20,00%. 

                 Съгласно Наредба № 8/2001 год. е указана зона на застрояване, показана с ограничителни линни на застрояване, при спазване на най-малките нормативно изискуеми разстояния до имотни граници по чл. 35, ал. 2 от ЗУТ.

                  С проекта се предвижда застрояване със сгради с обществено-обслужващо предназначение «АВТОКЪЩА».        

                

  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересуваните лица могат да прегледат проекта, и ако имат основание да направят писмени искания и възражения до Дирекция «Устройство на територията и строителството», отдел «Устройство на територията» при Община Дупница.

     Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 9,  ет. 1, в сградата на Община Дупница.

                 Копие от настоящото съобщение да бъде поставено със залепване на таблото за съобщения в сградата на Община Дупница, както и да се обяви в официалния сайт на Община Дупница.

Потърсете в сайта