СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ 91-00- 122/ 29.09.2021 год.

Дата на публикуване: 29.09.2021 16:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Изх.№ 91-00- 122/ 29.09.2021 год.

 

 

ДО

МАНЧО СТОЙНИН

 

                Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че за лицето  МАНЧО СТОЙНИН няма данни в регистрите на                    с. Палатово, видно от писмо на отдел „ГРАОН” с изх. № 08-09-973/4/26.08.2021 год.

СЪОБЩАВА,  че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране Проект за подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ)  в обхват: поземлен имот с идентификатор № 55230.9.81  по  Кадастралната  карта  на  с.Палатово, одобрена със Заповед  № РД-18-998/24.04.2018 година  на  ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.10.2020г., предвиждащ установяване на  териториално – устройствена зона по чл.23, т. 1  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, от разновидност „чисто производствена”, означена като „Пч”, с показатели за застрояване по чл.24, ал.3, както  следва: Височина /Етажност/ - до 15м; Плътност  на  застрояване – Ппл – 50,00 % ÷ 80,00 %; Интензивност  на  застрояване – Кинт. – 1,0 ÷ 2,5; Минимална  озеленена  площ – 20,00 % ÷ 40,00 %  за устройване на фотоволтаична централа, с ново предназначение  на имота «за производство и пренос на електроенергия».

На основание чл.128 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обявяването и получаването на настоящето обявление, заинтересуваните собственици могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Дирекция “Устройство на територията и строителството” при Община Дупница.  

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 8,  ет. 1, в сградата на Община Дупница.

 Копие от настоящото съобщение да бъде поставено  на таблото за съобщения, както и да се обяви в официалния сайт на Община Дупница.

Потърсете в сайта