ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ“:

Дата на публикуване: 01.10.2021 14:26

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Във връзка с изпълнение на Договор на Община Дупница BG05М9ОР001-2.019-0009 – С01 по проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –ЕТАП 2 –  предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.  и на основание утвърдена със Заповед № РД04-37/15.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал“  

О Б Я В Я В А:

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ“:

I.Място на работа: Община Дупница, гр. Дупница, ул. „Втора” № 11.
II.Наименование на работодател: Община Дупница.
III. Изисквания за заемане на длъжността и характер на работата „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ В ЦНСТ:
1.1 Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: средно;
 • Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на социалните услуги за деца ще се счита за предимство.

2.2 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Умения, нагласи и мотивация за работа с деца;
 • Готовност за работа по график /на смени, на сумарно работно време/.
Описание на длъжността: Осигурява денонощна 24 часова грижа. Основните функции са свързани с ежедневните грижи за децата - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ и др. Всеки детегледач може да получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си и/или съобразно други утвърдени инструкции и методики за работа с деца.

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление – по образец - Приложение № 1;
 • Автобиография – по образец - Приложение № 2;
 • Декларация - по образец - Приложение № 3;
 • Копие от документ за завършено образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 • Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификации (ако е приложимо).

 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Дупница, пл.„Свобода“ № 1 (Деловодството на Община Дупница) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дупница.

 V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 • І-ви етап: Подбор по документи.
 • ІІ-ри етап: Събеседване.

 VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, по пощата или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Дупница, на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1 (Деловодството на Община Дупница)  в срок от  01.10.2021 г.   до  17.30 часа на 08.10.2021 г.  включително.

 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват чрез списък, обявен на информационното табло на партера на Община Дупница и чрез списък, публикуван на сайта на Община Дупница, съдържащ датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на партера на Община Дупница - гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1 и на сайта на Община Дупница.  

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дупница.

 

Телефон за информация: 0701/5-92-46


Наименование Брой тегления
Приложение № 2 - Автобиография.doc 10 Изтегли документ с име "Приложение № 2 - Автобиография.doc"
Приложение № 3 - Декларация.doc 9 Изтегли документ с име "Приложение № 3 - Декларация.doc"
Приложение №1 - Заявление.doc 7 Изтегли документ с име "Приложение №1 - Заявление.doc"

Потърсете в сайта