ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, АДРЕС: гр.Дупница, ул.Захари Бобошевски, бл.3

Дата на публикуване: 01.10.2021 15:27

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на етажна собственост, както следва :

АДРЕС:

гр. Дупница, ул. Захари Бобошевски, бл. 3

на 10.10.2021 г., от 19.00 часа на І-ви етаж в сградата,

при следния дневен ред:

  1. Избор на  управителен съвет (управител).
  2. Избор на касиер.
  3. Изобор на форма на управление на етажната собственост – Общо събрание и/или сдружение

След проведеното общо събрание в 14-дневен срок следва  да уведомите община Дупница за направения избор по т.1, т.2 и т. 3. Уведомлението (може да получите от ст. 12 на Община Дупница) съдържа: имена, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция, заедно с това е нужно да се представи копие от протокола на общото събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) и подписи на всички присъствали на общото събрание.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл.15, ал.2 от ЗУЕС , кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице  в 14-дневен срок след датата  определена за провеждане на общо събрание, ще определи  управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост.

Уведомявам Ви, че присъствие на служител на Община Дупница не е наложително. Телефон за информация: 0701/5-92-54 (стая № 12 в Община Дупница)

Николина Ангелова - Старши специалист “Строителство – управление на етажната собственост”Определена  със Заповед2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница

ДАТА И ЧАС НА ЗАЛЕПВАНЕ: 02.10.2021 г./10.00 часа

Потърсете в сайта