ОБЯВЛЕНИЕ № 92-00-191/11.10.2021 год.

Дата на публикуване: 11.10.2021 11:08

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 92-00-191/11.10.2021 год.

 

        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед                     № РД 04-1329/28.09.2021 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: УПИ Х-226 и УПИ ХI-225, кв. 83 по действащия регулационен план на с. Крайници, (поземлен имот с идентификатор 39339.501. 97 по кадастралната карта (КК) на с.Крайници)  с което да се измени вътрешната регулационна линия между урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-225 и урегулиран поземлен имот (УПИ)  ХI-225, кв. 83 по действащия регулационен план на с. Крайници /поземлен имот с идентификатор 39339.501.97 по КК на   с. Крайници/, като  площта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти е съответно:

 

  • урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-225 с проектен идентификатор №39339.501.153 – 836,00 кв. м;
  • урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-225 с проектен идентификатор №39339.501.154   – 880,00 кв. м;

 

Променя се и регулационната линия на  урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХI – 225 към урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – 227, кв. 83 по регулационния план на                        с. Крайници така, че  да бъде поставена в съответствие с имотната граница на поземлен имот с идентификатор № 39339.501.97 /проектен идентификатор № 39339.501.154/ към поземлен имот с идентификатор №39339.501.94 по КК на  с. Крайници.

Не се предвижда  промяна уличните регулационни линии.    

С горното не се нарушава конфигурацията на новообразувания урегулиран поземлен имот, както и предвиденото по отношение на лице и повърхност по чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за устройство на територията.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в ст. № 8, етаж 1, Дирекция “Устройство на територията и строителството”, в сградата на Община Дупница.

Потърсете в сайта