Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1327/24.09.2021 г. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 04220.16.100 по КК и КР на с. Бистрица

Дата на публикуване: 14.10.2021 15:57

ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание Заповед № РД 04-1327/24.09.2021 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 66 от 23.04.2021 г. на Общински съвет Дупница
 

ОБЯВЯВА

 

част от поземлен имот с идентификатор 04220.16.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил; последно изменение със Заповед КД-14-10-371/14.10.2009 г. на Началник на СГКК – Кюстендил; адрес на поземления имот: местност Корията; с площ: 23142 кв.м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; стар идентификатор: 04220.0.59; номер по предходен план: 04220.0.46, 0.59; публична общинска собственост, съгласно АОС № 1791 от 07.01.2011 г. и граници на имота: 04220.18.25, 04220.18.26, 04220.18.28, 04220.18.32, 04220.18.30, 04220.57.9, 04220.18.31, 04220.57.36, 04220.1.123, 04220.16.101, 68789.24.2, 68789.24.63, представляващ терен с площ от 38.00 кв.м /ведно с поставения в имота павилион от 18.00 кв.м/, находящ се в Парк „Рила“, петно № 4 от одобрена схема – Приложение № 1 към Решение 100/19.05.2011 г. на ОбС Дупница. Имотът се отдава за срок от 10 години, като за периода от месец Октомври до месец Април включително за всяка календарна година не се заплаща месечен наем

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за упражняване на търговска дейност;
  2. Начална наемна цена – 200.00 /двеста лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 1 000.00 /хиляда лева/ лв, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 02.11.2021 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 26.10.2021 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 11.2021 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта