Община Дупница обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт - Исторически музей, град Дупница

Дата на публикуване: 01.06.2022 16:01

ОБЩИНА ДУПНИЦА 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД04-691/27.05.2022 г. на Кмета на Община Дупница обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт - Исторически музей, град Дупница

Място на работа: гр. Дупница, пл.“Свобода“

Характер на работа: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински културен институт – Исторически музей – гр. Дупница

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 1. Изисквания за длъжността: 
 1. Минимални изисквания:
 • Образование – висше; образователно – квалификационна степен „магистър“;
 • Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;
 • Професионален опит 3 /три/ години в съответното професионално направление;
 1. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 2. Като предимство се счита:
 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

 

 1. Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей - град Дупница за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
 2. Събеседване.

 

 • Необходими документи за участие в конкурса:

 

 1. Заявление за участие;
 2. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
 3. Документ за трудов стаж (копие);
 4. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);
 5. Професионална автобиография;
 6. Документ за завършено образование (копие);
 7. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей - град Дупница за 5 годишен период, като подробно е разработена първата година, в запечатан и ненадписан плик, в обем до 10 страници.

Концепцията следва да съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

 1. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

 

 1. Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в Деловодството на Община Дупница – град Дупница, пл. „Свобода” №1;
 2. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Дупница;
 3. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок;
 4. Всеки лист от копие на документ следва да бъде заверен от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала”;
 5. Пликът трябва да съдържа следния надпис: „Конкурс за директор на Исторически музей Дупница“ и трите имена на кандидата;
 6. Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Дупница, пл. „Свобода” №1 и на сайта на Община Дупница - www.dupnitsa.bg.

 

за контакти: тел. 0701/59246.

Потърсете в сайта