ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-830/14.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

Дата на публикуване: 15.06.2022 11:51

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД 04-830/14.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 80491.501.116.1 по КК на с. Червен брег, изградена в поземлен имот с идентификатор 80491.501.116, с. Червен брег, общ. Дупница, обл. Кюстендил; по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-55/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.04.2017 г.; Адрес на поземления имот: с. Червен брег, ул. Георги Димитров № 43; площ: 132 кв.м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); предишен идентификатор: няма; номер на предходен план: 514, представляващ помещение с площ от 10.50 кв.м, съгласно издадено служебно писмо № 08-09-724/1//09.06.2022 год. на Дирекция „Устройство на територията и строителството“ и скица № 15-543740 /20.05.2022 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, частна общинска собственост по АОС № 303/ 10.05.1999 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за упражняване на търговска дейност;
  2. Начална наемна цена –42.00 /четиридесет и два лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 8.40 /осем лева и четиридесет стотинки/лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 04.07.2022 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 28.06.2022 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 07.2022 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

 

Потърсете в сайта