Инвестиционно предложение за «Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръжения към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница»

Дата на публикуване: 21.06.2022 16:05

О Б Я В А 
До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

гр. Дупница, площад „Свобода“№1

 

СЪОБЩАВА

 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за 

«Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръжения към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница»

 

За контакти: инж. Иван Бельов – д/р д-ция „УТ и С“, тел.0701/5 92 98  admin_dupnitsa@dupnitsa.bg 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Приложение:

  1. Информация по Приложение№ 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Наименование Брой тегления
BRN3C2AF47FC051_018304.pdf 18 Изтегли документ с име "BRN3C2AF47FC051_018304.pdf"

Потърсете в сайта