Инвестиционно предложение: Преобразуване на част от общински имот в площадка за събиране, предварително съхранение и предварително третиране на обемни отпадъци от бита

Дата на публикуване: 22.06.2022 12:15

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

У В Е Д О М Я В А

 

Всички заинтерисовани физически и юридически лица на територията на община Дупница, че има изготвена информация по приложение №2, към чл.6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за:

«Преобразуване на част от общински имот с идентификатор № 68789.28.401, в едно със сграда №68789.402.2, м. Злево, гр. Дупница за площадка за събиране, предварително  съхранение и предварително третиране на обемни отпадъци от бита»

         Информацията е налична в община Дупница, пл. «Свобода»№1, ет.2, ст.45, отдел „Екология, чистота и ВЗ“

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в Община Дупница, пл. „Свобода“ №1, отдел “Екология, чистота и ВЗ” и РИОСВ- София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта