Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-896/28.06.2022 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 80491.501.61 по КК на с. Червен брег, с площ 422 кв.м.

Дата на публикуване: 15.07.2022 11:40

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

         На основание Заповед №РД 04-891/28.06.2022 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор № 68789.608.438 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и осем, поземлен имот четиристотин тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-241/14.07.2009 год. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №213, площ 678 кв.м /шестстотин седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: “Урбанизирана”, начин на трайно ползване: “За търговски обект, комплекс”, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, без съдържащата се в имота сграда  –  частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1732/17.07.2009 год. вписан в Служба по вписвания под № 144, том 9,  Вх. р-р № 2281 от 22.07.2009 год.

1. Търгът ще се проведе на 27.07.2022 год. от 15.00 часа в заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.

2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 5 755, 20 лв. /пет хиляди седемстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 22.07.2022 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 24.08.2022 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 19.08.2022 г.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

 

Потърсете в сайта