СЪОБЩЕНИЕ за Общо събрание на село Крайници

Дата на публикуване: 31.08.2022 00:00

Със Заповед № 2 /31.08.2022г. .на Кмета на кметство с.Крайници, общ.Дупница е свикано ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО на село Крайници, общ.Дупница, което ще се проведе на 16.09.2022г.г., от 18,30 часа, в с.Крайници, общ.Дупница, пл.“Бончук“, бар „ВЕСПИ“, при следния дневен ред:

 „Обсъждане на въпроса  и предлагане на решение, свързано с разширяване на гробищния парк или изграждане на нов гробищен парк в с.Крайници, общ.Дупница“.

 На събранието могат да присъстват всички граждани с избирателни права в кметство с.Крайници, общ.Дупница.

 Настоящото съобщение да бъде надлежно разгласено, чрез оповестяването му на официалната интернет страница на Община Дупница, както и залепването му на административната сграда на кметство с.Крайници, както и да бъде публикувано в средства за масово осведомяване.

КМЕТ НА КМЕТСТВО

с.Крайници

Мариана Димитрова

 

Потърсете в сайта