Покана за свикване на общо събрание на собствениците на етажна собственост ж.к. Бистрица, бл. 79

Дата на публикуване: 20.09.2022 12:46

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на етажна собственост, както следва :

АДРЕС:

гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 79

на 01.10.2022 г., от 19.00 часа на І-ви етаж в сградата,

при следния дневен ред:

  1. Избор на  управителен съвет (управител).
  2. Изобор на форма на управление на етажната собственост – Общо събрание и/или сдружение

След проведеното общо събрание в 14-дневен срок следва  да уведомите община Дупница за направения избор по т.1 и т. 2. Уведомлението (може да получите от ст. 12 на Община Дупница) съдържа: имена, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция, заедно с това е нужно да се представи копие от протокола на общото събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) и подписи на всички присъствали на общото събрание.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл.15, ал.2 от ЗУЕС , кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице  в 14-дневен срок след датата  определена за провеждане на общо събрание, ще определи  управител от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост.

Уведомявам Ви, че присъствие на служител на Община Дупница не е наложително.                                                                               Телефон за информация: 0701/5-92-54 (стая № 12 в Община Дупница)

Николина Ангелова - Старши специалист “Строителство – управление на етажната собственост”Определена  със Заповед2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ: 20.09.2022 г. часа

Потърсете в сайта