ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА (ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ) - ГР. ДУПНИЦА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЛОГОПЕД

Дата на публикуване: 21.09.2022 12:37

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Във връзка с изпълнение на Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена със Заповед № 2772/18.08.2016 год. от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, и Заповед № РД 04-1311/20.09.2022 год. на Кмета на Община Дупница,

ОБЯВЯВА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА

«ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ» - ГР. ДУПНИЦА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:

 • Логопед - 1 щатна бройка.

     Логопедът се назначава на трудов договор на базата на необходимата квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности за срок до приключване на Проект „Алтернатива за ранно детско развитие“ – 31.12.2022 год.

 1. Изисквания за заемане на длъжността „логопед“ (услуга „Ранна интервенция на уврежданията”):
  • Завършено висше образование;
  • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
  • Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Ще се счита за предимство:

- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежава компютърна грамотност.

 1. Основни задължения и отговорности за длъжността „логопед“:
 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите, предоставяни чрез „Център за ранно детско развитие”;
 • Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
 • Участие в групи за работа с родители;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
 • Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
 • Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
 • Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

 1.  Начин на провеждане на подбора:
 1. Обявление;
 2. Подбор по подадените документи;
 3. Събеседване.

 

 1. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец – Приложение 1;

- Автобиография - по образец – Приложение 2;

- Декларация – по образец – Приложение 3;

-  Копие от документ за завършено образование;

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

     Документите по образец се получават на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” №1 (Деловодството на Община Дупница) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дупница.

    Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на информационното табло във фойето на Община Дупница и на сайта на Община Дупница.

 

 1. Място и срок за подаване на документите:

      Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” №1 (Деловодството на Община Дупница) от 21.09.2022 год. до 17:30 часа на 27.09.2022 г., включително.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

      Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват чрез списък, обявен на информационното табло във фойето на Община Дупница и чрез списък, публикуван на сайта на Община Дупница, съдържащ датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

     Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  във фойето на Община Дупница - гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1 и на сайта на Община Дупница.

     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дупница.

 

    Телефон за информация: 0701/5-92-28 или 0701/5-92-75

Наименование Брой тегления
декларация - Приложение № 3.doc 7 Изтегли документ с име "декларация - Приложение № 3.doc"
заявление - Приложение № 1.doc 10 Изтегли документ с име "заявление - Приложение № 1.doc"
автобиография - Приложение № 2.doc 9 Изтегли документ с име "автобиография - Приложение № 2.doc"

Потърсете в сайта