Изграждане на търговски парк, състоящ се от 5 бр. магазина, в УПИ XVIII, кв.44, гр. Дупница.

Дата на публикуване: 26.09.2022 13:46

О Б Я В А

 

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за:

 «Изграждане на търговски парк, състоящ се от 5 бр. магазини, като единият от тях е съществуващ в УПИ XVIII „За обществено обслужващи сгради и паркинг“, кв.44, по регулационния план на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил“, с възложител «5 СТАР РИТЕЙЛ ПАРК» ЕООД .

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Приложение:

  1. Информация по Приложение№ 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Наименование Брой тегления
BRN3C2AF47FC051_019119.pdf 57 Изтегли документ с име "BRN3C2AF47FC051_019119.pdf"

Потърсете в сайта