ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Съгласно подписано Споразумение № РД-02-30-158/20.05.2016г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Дупница за частично финансово подпомагане за изработването на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) по чл. 105, т. 1 от ЗУТ със средства от държавния бюджет, община Дупница предприема необходимите мерки за изготвянето на ОУП.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

 

ДОКЛАД ЗА ЕО НА ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЕО

23.01.2018 год. На основание чл. 19а от Наредбата за Условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е открита процедура за провеждане на консултации по Заданието за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Дупница. Становища от заинтересованите лица могат да се депозират в срок до 23.02.2018г., в деловодството на община Дупница, гр. Дупница, пл. "Свобода" №1 или на електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

 

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДУПНИЦА тук

 

СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ тук

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

 22.12.2017 г. Предварителен проект на ОУП на община Дупница и схеми

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Дупница тук

Схема Зелена система тук

Схема Транспорт тук

Обяснителна записка тук

 

ОПОРЕН ПЛАН КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

 22.12.2017 г. Опорен план към Предварителен проект на ОУП на община Дупница тук

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОУП НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

ДОКУМЕНТИ

22.12.2017 гСъобщение за изработен предварителен проект на ОУП на община Дупница

09.01.2018 г.  Покана за предсатвяне на предарителен проект на ОУП на община Дупница