АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Търговски
Дирекция “Общинска собственост и Търговски дейности” към Община Дупница. Дейностите, извършвани в дирекцията са предимно с икономическа насоченост, групирани в няколко направления:
І. Разпореждане с общинското имущество : 
1. Съставяне на актове за общинска собственост и вписване/отписване на придобитите или продадени имоти от актовите книги. 
2. Провеждане на процедури и отдаване под наем на общински имоти, публична и частна общинска собственост, помещения, терени и земеделски земи.
3. Провеждане на процедури и продажба на общински имоти. Сключване на договори за отстъпено право на строеж.

ІІ. Извършване на дейности, свързани с бизнеса и развитието на търговска дейност на територията на Община Дупница : 
1. Заверяване на Уведомление за извършване на търговска дейност в стационарни обекти, 
2.Издаване на Разрешително за търговия с тютюневи изделия. 
3. Категоризиране на заведенията за хранене и развлечения и местата за подслон и настаняване.
4. Завеждане на регистри за горска и селскостопанска техника, регистър на пчеларите, регистър на производителите на тютюн и др.

1. Уведомление за вписване в информационен масив “Търговски обекти”

Търговските обекти в Община Дупница се вписват в специален регистър. В него подлежат на вписване всички търговци, извършващи търговска дейност по смисъла на Търговския закон. След вписване на търговеца /и съответния обект/ в регистъра, се заверява подаденото от него Уведомление. В този документ, с който се регламентират работното време и почивните дни на обекта, часовия диапазон за зареждане на обекта и някои други характеристики е с уведомителен характер.

Уведомлението се попълва и подава в два еднообразни екземпляра. 
Срок за заверяване: 14 дни. Цена на услугата: 20 лв.

2. Разрешително за търговия с тютюневи изделия

В Дирекция “ОС и ТД” към Община Дупница се води регистър на търговците, които извършват продажба на тютюневи изделия на територията на общината. Те се вписват в регистъра след подаване на необходимите документи до Кмета на Община Дупница. Докуметът, който удостоверява правото за продажба на тютюневи изделия е “Разрешително” за търговия с тютюневи изделия.
Необходими документи за издаване на Рзрешително за търговия с тютюневи изделия:
Заявление по образец;
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ, удостоверяващ търговската регистрация на заявителя, съгласно законодателството на ЕС или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. Копие от карта за идентификация за регистър БУЛСТАТ;
3. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК или еквивалентен документ, издаден от компетентните органи в държава - член на ЕС или на държава - страна по споразумението по ЕИП;
4. Свидетелство за регистрация на фискално устройство;
5. Справка за местонахождението и описание на обекта;
6. Копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация /разрешение за ползване или разрешение за поставяне и Становище за продажба на тютюневи изделия в обект за търговия с храни – РИОКОЗ/ на търговския обект, издадени от съответните компетентни органи;
7. Копие от квитанцията за платена такса.

Срок за издаване: 30 дни 
Такси: 250 лв.
За целта прилагам следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ, удостоверяващ търговската регистрация на заявителя, съгласно законодателството на ЕС или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. Копие от карта за идентификация за регистър БУЛСТАТ;
3. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК или еквивалентен документ, издаден от компетентните органи в държава - член на ЕС или на държава - страна по споразумението по ЕИП;
4. Свидетелство за регистрация на фискално устройство;
5. Справка за местонахождението и описание на обекта;
6. Копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация /разрешение за ползване или разрешение за поставяне и Становище за продажба на тютюневи изделия в обект за търговия с храни – РИОКОЗ/ на търговския обект, издадени от съответните компетентни органи;
7. Копие от квитанцията за платена такса.

3. Категоризиране на заведенията за хранене и развлечения и местата за подслон и настаняване
Приложение № 8
към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6
Извършва се на основание Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. 
І. Категоризиране на ЗХР
На категоризиране подлежат заведения за хранене и развлечения с капацитет над 12 места за сядане. Община Дупница издава удостоверение за категория “Една звезда” и “Две звезди”. По-високите категории се получават от Държавна Агенция по туризъм.
Необходими документи за издаване:
Заявление по образец; 
1.актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
3. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;
5. копие от единния идентификационен номер;
6. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;
7. документ за платена такса. 

Срок за издаване: 60 дни 
Такси: 
- заведения за хранене и развлечения до 20 места – 110.00 лв.
- заведения за хранене и развлечения от 21 до 50 места – 250.00 лв.
- заведения за хранене и развлечения от 51 до 150 места – 500.00 лв.
ІІ. Категоризиране на средствата за подслон и местата за настаняване 
Кмета на Община Дупница издава удостоверение за категория “Една звезда”. По-високите категории се получават от Държавна Агенция по туризъм.
Необходими документи за издаване:
Заявление по образец; 
1.актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;
3. копие от акта за собственост;
4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
6. документ за платена такса
Тарифа за таксите, които се събират съгласно Закона за туризма
1. За категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища
- до 30 стаи – 500 лв.
от 31 до 150 стаи – 1000 лв.
от 151 до 300 стаи – 1870 лв.
от 301 до 500 стаи – 2750 лв.
над 500 стаи – 5000 лв.
2. За категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станций, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
до 20 стаи – 250 лв.
от 21 до 40 стаи – 500 лв.
от 41 до 60 стаи – 940 лв.
от 61 до 100 стаи – 2500 лв.
над 100 стаи – 5000 лв.

Временни разрешения

Издават се във връзка с извършване на временна търговска дейност или промяна на обстоятелства. Необходими са при провеждане на традиционни панаири /Умни петък и др./, ежегодни празници / 1 март, 8 март и др./, сезонно удължаване на работното време на търговски обекти и други временни обстоятелства
Необходими документи за издаване:
Заявление по образец; Копие от решение за съдебна регистрация на фирма /Удостоверение от Агенция по вписванията/; Копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ; Други документи /при поискване/;Копие от квитанция за платена такса
Срок за издаване: в зависимост от услугата 
Такси: в зависимост от услугата 
Полезни съвети

• Документите, които сте получили, са издадени конкретно за Вашата фирма и са свързани с точно определен обект. Те трябва да са поставени на видно място в него.
• При възникване на нови обстоятелства същите са невалидни.
• Ако настъпят промени във Вашето състояние като търговски субект /промяна на име, фирма, форма на управление и т.н./, Вие трябва да върнете документите с неактуалните данни в органа, който ги е издал и да получите от там нови, с отразените промени.
• При прекратяване на дейност, независимо от обстоятелствата, съответните документи се връщат. 

Вземи под наем от Община Дупница

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост Кмета е упълномощеното лице, което се разпорежда с движимите и недвижимите имоти на общината. Те могат да бъдат отдавани под наем, продавани, да бъдат отстъпвани вещни и други частични права върху тях. Всичко това се извършва след провеждане на необходимата процедура. Откриването на процедура в зависимост от вида на собственост се извършва със Заповед на Кмета за имотите – частна общинска собственост и респективно за имоти които са публична общинска собственост с Решение на Общински съвет.
Според действащите нормативи това може да стане след провеждане на конкурс или търг. И двете процедури се характеризират с определени срокове, необходими за тяхното подготвяне и извършване. Свързани са с подготвяне на документи, обявления в средствата за масова информация и др. Разликата между търг и конкурс се състои в това, че при конкурс се поставят специфични условя, относно предназначението на обекта и те са задължителни за участника.
Необходими документи за участие:
Заявление за участие в търг/конкурс - по образец; 
1. Копие от решението за регистрация на участникът като търговец или Удостоверение от Агенция по вписванията/; 
2. Документ за регистрация по ДДС /ако има такава/ – за български участници; 
3. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато участва пълномощник; 
4. Документ за закупени тръжни/конкурсни книжа – оригинал; 
5. Документ за внесен депозит за участие в търг/конкурс – оригинал; 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Дупница – оригинал; 
7. Удостоверение за актуално състояние – оригинал в случаите когато не е на лице Удостоверение от Агенция по вписванията; Удостоверение за липса или задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – оригинал; 
8.Декларация за оглед на обекта и запознаване с конкурсните правила.
След провеждане на процедурата с класираният на първо място участник се сключва договор за наем. Съгласно Закона за общинската собственост максималният срок за наемане на общински имоти – частна общинска собственост е 10 /десет/ години и 5 /пет/ години за имоти – публична общинска собственост.
Продажба на имоти и ограничени вещни права
І. Процедурата за продажба на общинско имущество – движимо и недвижимо – по Закона за Общинската собственост протича по силата на същите нормативни актове, както при отдаването под наем. Изготвя се оценка и правен анализ на имота, следва решение на Общински съвет и накрая Заповед на Кмета за откриване на процедура по продажба. Процедурата протича под формата на търг или конкурс със съответните срокове и обяви /виж “отдаване под наем”/, в зависимост от целите, които има Община Дупница за съответния имот.
Необходими документи:
Заявление за участие в търг/конкурс - по образец; 
1. Копие от решението за регистрация на участникът като търговец или Удостоверение от Агенция по вписванията/; 
2. Документ за регистрация по ДДС /ако има такава/ – за български участници; 
3. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато участва пълномощник; 
4. Документ за закупени тръжни/конкурсни книжа – оригинал; 
5. Документ за внесен депозит за участие в търг/конкурс – оригинал; 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Дупница – оригинал; 
7. Удостоверение за актуално състояние – оригинал в случаите когато не е на лице Удостоверение от Агенция по вписванията; Удостоверение за липса или задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – оригинал; 8.Декларация за оглед на обекта и запознаване с конкурсните правила.

ІІ. Ограничени вещни права върху общински имоти – такива права са Право на ползване, Право на строеж, Право на пристрояване и др. Те се учредяват по същият начин, както продажбата. Според Закона за Общинската собственост собственик на законно изградена сграда върху общински поземлен имот, може да закупи земята по пазарни цени, след изготвянето на оценка от лицензиран оценител, без търг или конкурс.
Потърсете в сайта
Деловодна справка