Добре дошли!


14.09.2021
От 16 до 26 септември 2021 г. Община Дупница ще се включи в най-мащабната инициатива в България за балансирано хранене и активен начин на живот „Нестле за Живей Активно!“, чрез предварително определен пешеходен маршрут.             Движението, което съзнателно избираме днес, е проява на грижа към тялото ни и инвестиция в нашето здраве. Осигурявайки си тонус, ние повишаваме своето настроение и увереност, и най-важното – работим дългосрочно...


18.06.2021
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи официално договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2021” за финансирането на проект „Патронажна грижа + в Община Дупница”по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по ОП „Развитие на човешките ресурси...

10.06.2021
            Община Дупница бе одобрена по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница” - № BG05M9OP001-6.002-0157, на стойност 439 772,49 лв., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна...

07.06.2021
Европа Директно отвори врати в град Дупница на 2 юни. Програмата включваше посещение на центъра, изпълнение на оперния певец Томас Томов, родом от града и викторина с младежи от местни училища. На събитието присъстваха и специални гости – г-н Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-жа Олга Китанова – зам. кмет на община Дупница и г-жа Любов Панайотова, директор на „Европейски...

28.05.2021
Детски градини: Няма  деца, положителни за Ковид 19, две  са поставени под карантина. Няма  служители, положителни или карантинирани за Ковид 19. Училища: Няма положителни или карантинирани ученици и учители. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница няма регистрирани случаи на болни или карантинирани служители или потребители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  27.05.2021г. са 18. Няма положителни проби....

15.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ          На основание Заповед № РД 04 – 1236/01.09.2021 г. на инж.Методи Чимев Кмет на Община Дупница/     утвърждавам: ОБЯВЯВА   Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.477 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот четиристотин седемдесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от...

10.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1238/ 02.09.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 86 от 28.05.2021 г. на ОбС гр.Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.412 /землище...

08.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ            На основание Заповед № РД 04 – 1161/16.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...


24.08.2021
ОБЯВЛЕНИЕ          На основание Заповед № РД 04 – 1157/16.08.2021 г. на Крум Милев – За Кмет на Община Дупница – /Съгласно Заповед N 04-1136/11.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница/     утвърждавам: ОБЯВЯВА   Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.604.185.6.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот сто осемдесет и пет, сграда шест,...


15.09.2021
О Б Я В А     До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,     ОБЩИНА ДУПНИЦА     СЪОБЩАВА       На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение  “Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства” находящ в поземлен имот с идентификатори 39339.118.19 по КК на с. Крайници, община Дупница, местност “Овчарници при Свилен...26.08.2021
Списък на оценени и класирани кандидати за длъжността „социален работник“ в  Център за ранно детско развитие - гр. Дупница по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.     І. Класиране на оценените кандидати за  социален работник:     № Име, презиме, фамилия Резултат /точки/ 1. Нина Василева Никифорова   26     ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали при подбора:...