Добре дошли!


13.06.2024
„Седмица на отворените врати“ и безплатни прегледи за туберкулоза започват в гр. Кюстендил в периода 17-21 юни 2024 г. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13.5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям...

11.06.2024
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИУЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕП И НС НА 09.06.2024г.   Община Дупница напомня на участвалите политически субекти в изборите за  членове на Европейски парламент от Република България и за изборите за Народно събрания на Република България на 09.06.2024 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 /седем/ дни след изборния ден (16 юни 2024 г.)...

07.06.2024
Община Дупница изпълни успешно проект BG05SFPR002-2.002-0153 „Повишаване капацитета на Община Дупница в социалната сфера“, финансиран от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

28.05.2024
Община Дупница уведомява, че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК, ще се проведат в партерна зала на Община Дупница по посочения график, като във всяко едно обучение могат да присъстват не повече от 150 човека, поради което е необходима предварителна регистрация за предпочитана дата и час на посочените телефони: Дата Начало на регистрацията Начало на обучението Телефони 04.06.2024г. /вторник/ 14:30 15:00 0879523529 04.06.2024г. /вторник/ 16:30 17:00 0879523592 05.06.2024г. /сряда/ 14:30 15:00 0879523470 05.06.2024г. /сряда/ 16:30 17:00 0879523461   Забележка: В деня на обучението за което сте...

17.05.2024
На 20.05. 2024 г.  (понеделник) от 11ч. в общ. Кюстендил ще се проведе среща на черешопроизводителите с представители на Национална агенция на приходите (Директор "Финансов контрол" и Директор "Оперативен контрол"), във връзка с Наредба № Н - 5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (СВФР) на територията на Република България.

15.05.2024
П Р О Т О К О Л № 16 ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО СТИПЕНДИИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНА  СЪС ЗАПОВЕД № РД04-621/13.05.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА След разглеждане и класиране на заявленията, съгласно приетата методика за оценка, комисията...

18.06.2024
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-858/18.06.2024г на Първан Дангов - Кмета на Община Дупница, за отдаване под наем на помещения - за спортни тренировъчни дейности, с обща площ от 31.37 кв.м, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" № 30

31.05.2024
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-748/31.05.2024г на г-н Първан Дангов - Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на помещения - за спортни тренировъчни дейности, с обща площ от 145,80 кв.м, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" №30. Заповед № РД 04-748/31.05.2024г на г-н Първан Дангов - Кмета на Община...


07.05.2024
ЗАПОВЕД   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 107, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на Община Дупница, приета с Решение № 124/25.06.2021 год., в изпълнение на Решение №...

23.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-516/19.04.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА          Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижими имоти, а именно: 1. Сграда с идентификатор 68789.18.28.1/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален...

22.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-516/19.04.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижими имоти, а именно: 1. Сграда с идентификатор 68789.18.28.1/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район...

17.06.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-829/12.06.2024 г. на Кмета на Община Дупница – Първан Дангов, Община Дупница     ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за учредяване право на строеж за изграждане...

17.06.2024
Покана за общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ж.к “Бистрица”, бл. 63, вх. Б

10.06.2024
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на етажна...

04.06.2024
Списък на допуснати кандидати до конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Детска градина "Зора"

30.05.2024
ОБЩИНА ДУПНИЦА гр. Дупница     СЪОБЩАВАна засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Самораново, община Дупница“ За контакти:  Милена Йорданова – н-к отдел „Европроекти“, тел. 0701/5 92 77 - admin_dupnitsa@dupnitsa.bg   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10   Приложение: Информация по Приложение№ 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие...

28.05.2024
Община Дупница уведомява, че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК, ще се проведат в партерна зала на Община Дупница по посочения график, като във всяко едно обучение могат да присъстват не повече от 150 човека, поради което е необходима предварителна регистрация за предпочитана дата и час на посочените телефони: Дата Начало на регистрацията Начало на обучението Телефони 04.06.2024г. /вторник/ 14:30 15:00 0879523529 04.06.2024г. /вторник/ 16:30 17:00 0879523592 05.06.2024г. /сряда/ 14:30 15:00 0879523470 05.06.2024г. /сряда/ 16:30 17:00 0879523461   Забележка: В деня на обучението за което сте...