07.05.2021
10.05 -13.05. 2021 г. Парк “Рила” Градска градина Градинка при гарата и жк “Възход” Градинка в жк “Яворов” Площад, градинка при полицията Градинка “Моструков” Градинка “Васил Левски” Градинка “Жельо Демиревски” Градинка кв. “Спартак” Градинката на летците Детска площадка в жк “Развесена върба” Зелени площи в жк “Южен” Зелени площи при черкава Св. Георги Зелени площи на ул.”Св. Иван Рилски” Градинка на ул.”Фенерка” Зелени площи на ул.”Отовица” Зелени площи и градинка на ул.”Благодарност” Зелени площи в жк “Велчова завера” под кръговото и детска...

07.05.2021
Детски градини: Едно дете е поставено под карантина и едно е положително за Ковид 19. Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители от детските градини. Училища: 1 учител, положителен за Ковид 19. 2 ученици са положителни за Ковид 19 и 26 са карантинирани. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители и потребители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи...

05.05.2021
„Да се отървем от опасните отпадъци“, под това мото, Община Дупница организира мобилен събирателен пункт за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци.Жителите на града и селата ще имат възможност безвъзмездно да предадат събраните от тях отпадъци от живак и живакосъдържащи уреди – живачни термометри, луминисцентни тръби; лакове и бояджийски материали – лакове, бои, разтворители, разредители за боя,лепила, мастила, смоли съдържащи опасни вещества; домакински...

05.05.2021
Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Байер България стартират Национална скринингова кампания за очни прегледи „Зрението е всичко! Прегледай се!“ съвместно с общините в страната. Очните прегледи са безплатни за деца и възрастни и ще се проведат на 12 май (сряда) в Дупница. Мобилната лаборатория ще бъде разположена пред входа на Поликлиниката в града, като офталмолозите ще консултират безплатно 80 деца (до 18...

05.05.2021
Детски градини: Едно дете е поставено под карантина и едно е положително за Ковид 19. Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители от детските градини. Училища: 2 ученици са положителни за Ковид 19 и 26 са карантинирани. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители и потребители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През...

29.04.2021
Детски градини: Няма  педагогически и непедагогически  специалисти положителни за Ковид 19. Училища: 1 ученик положителен за Ковид 19 и 2-ма ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  28.04.2021 г. са 38 души, положителни проби са налице при 8...

26.05.2021
ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета , приета с Решение № 8/31.01.2008 г. и във връзка с Решение № 60/26.03.2021 г на ОбС  Дупница за  провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:   1.Част от имот разположен  в Парк „Рила“ с идентификатор 04220.16.100 /землище нула четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район шестнадесет...
07.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед №РД04-471/02.04.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект в...

05.04.2021
Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.406 по кадастралната карта на гр. Дупница,  одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър; последно изменение със Заповед: няма...

07.05.2021
ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ     ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪВМЕСТНО С “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ”АД ОРГАНИЗИРА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.   ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ДА ПРЕДАДАТ СЪБРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ:   ЖИВАК И ЖИВАКОСЪДЪРЖАЩИ УРЕДИ – ЖИВАЧНИ ТЕРМОМЕТРИ; УРЕДИ СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК;ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ;   ЛАКОВЕ И БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ – ЛАКОВЕ; БОИ; РАЗТВОРИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА БОЯ; ЛЕПИЛА; МАСТИЛА; СМОЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА;   ДОМАКИНСКИ...

29.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ     До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,     ОБЩИНА ДУПНИЦА     СЪОБЩАВА     На засегнатото население, че има постъпила Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за:    “ НЕЗАВИСИМА МИКРОПИВОВАРНА” на “ХОПСКОЧ”ООД        гр. Дупница, ул.”Николаевска”№59, УПИ XIII в кв.70   Информацията е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология,...


05.04.2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на...