Добре дошли!


28.03.2024
Футболен клуб Марек (Дупница) разполага с официален интернет сайт. Адресът на интернет страницата е https://marek1915.com/   В платформата може да намерите всички актуални новини, свързани с гордостта на град Дупница, информация за предстоящи и изминали двубои, резултати и статистика, детайли за настоящия представителен тим, треньорско ръководство, както и новини за Детско юноше ската школа на клуба. И още информация за всички съвместни инициативи, в които участва клубът...


21.03.2024
  ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪВМЕСТНО С “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ”АД ОРГАНИЗИРА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.   ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ДА ПРЕДАДАТ СЪБРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ:   ЖИВАК И ЖИВАКОСЪДЪРЖАЩИ УРЕДИ – ЖИВАЧНИ ТЕРМОМЕТРИ; УРЕДИ СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК;ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ; ЛАКОВЕ И БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ – ЛАКОВЕ; БОИ; РАЗТВОРИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА БОЯ; ЛЕПИЛА; МАСТИЛА; СМОЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА; ДОМАКИНСКИ ПРЕПАРАТИ И ХИМИКАЛИ – ПОЧИСТВАЩИ...

21.03.2024
Покана за заключителна пресконференция по проект "Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом и Градски исторически музей - гр. Дупница" по процедура BG16RFOP001-1.029-0007 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г.-Дупница"

29.02.2024
217 възрастни дупничани получават персонална помощ чрез проект „Грижа в дома“ От 14.03.2023 г. Община Дупница изпълнява Проект № BG05SFPR002-2.001- 0193-С01 „Грижа в дома в Община Дупница“ на стойност 1 250 369.64 лв., финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз, за...


05.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-270/27.02.2024 г. на Кмета на Община Дупница – Първан Дангов, Община Дупница   ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за учредяване право на строеж за изграждане...

18.03.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-355/14.03.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот: сграда с идентификатор 68789.20.1511.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №...

15.03.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-349/14.03.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 68789.20.491.1, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56...

13.03.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-328/11.03.2024 г. на Първан Дангов –Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 5427/01.09.2020 г., вписан в Служба по вписвания под № 27, том XIII,...

21.02.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-163/05.02.2024 г. на Кмета на Община Дупница – Първан Дангов, Община Дупница     ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за учредяване право на строеж за изграждане...

06.02.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-162/05.02.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 68789.20.412.3: застроена площ на цялата сграда: 74.00 кв.м; брой надземни етажи: 1; брой подземни...

19.04.2024
ОБЩИНА ДУПНИЦА ГР. ДУПНИЦА, ПЛ. „СВОБОДА“ № 1   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 6, ал.3 от Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността      директор" в държавните...

19.04.2024
Подбор на персонал по проект "Грижа в дома в Община Дупница" ОБЯВЛЕНИЕЗаявление за кандидадстване

28.03.2024
СПИСЪК На допуснати и недопуснати кандидати в процедура за подбор на персонал за позицията 3 бр. домашен помощник,  по проект BG05SFPR002-2.001-0193 – С01 „Грижа в дома в Община Дупница“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюзСписъка може да видите ТУК

27.03.2024
ОБЩИНА ДУПНИЦА   ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА  \'\'ЦЕНТЪР ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ" - ГР. ДУПНИЦА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: Педиатър – ½ щатна бройка.         Педиатърът се назначава на трудов договор на базата на необходимата квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности за срок до приключване на Проект „Бъдеще за децата на Дупница“ – 31.12.2024 год. Изисквания за заемане на длъжността „педиатър“: Завършено висше образование; Образователно-квалификационна степен...

21.03.2024
ОБЩИНА ДУПНИЦА               Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0193 – С01 „Грижа в дома в Община Дупница“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, от Европейския социален фонд +Чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал” - Обява Необходими документи за участие в процедурата по подбор:  -...

19.03.2024
СПИСЪК на оценените  и класирани кандидати в процедурата за подбор на персонал за Център за детско развитие – гр. Дупница за длъжностите „социален работник“ и „медицински специалист“ по Проект “Бъдеще за децата на Дупница”, процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“