Добре дошли!


29.02.2024
217 възрастни дупничани получават персонална помощ чрез проект „Грижа в дома“ От 14.03.2023 г. Община Дупница изпълнява Проект № BG05SFPR002-2.001- 0193-С01 „Грижа в дома в Община Дупница“ на стойност 1 250 369.64 лв., финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз, за...


13.02.2024
Община Дупница изпълнява проект BG05SFPR002-2.002-0153 „Повишаване капацитета на Община Дупница в социалната сфера“, финансиран от Европейския социален фонд +, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  “Укрепване на общинския капацитет“.

05.02.2024
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, Уведомяваме Ви, че на 23.02.2024 г. от 18 часа в партерната зала на Община Дупница кметът на общината г-н Първан Дангов ще представи пред обществеността отчет за първите 100 дни от неговото  управлението.

31.01.2024
Проект № BG05SFPR002-2.001-0193-С01 „Грижа в дома в Община Дупница“ на стойност 1 250 369.64 лв., финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“

21.01.2024
Поздравителен адрес от г-н Първан Дангов - кмет на гр. Дупница По случай 21 януари - Деня на родилната помощ (Бабинден), с поздравителен адрес, питка, кърпи и сапун, според традицията, г-н Първан Дангов изрази своето уважение и почит към лекарите и акушерките в двете болници в Дупница - "Св. Иван Рилски" и "Св. Иван Рилски 2003". Лични поздравления и пожелания поднесоха г-жа Валентина Караганова - зам. кмет...

21.02.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-163/05.02.2024 г. на Кмета на Община Дупница – Първан Дангов, Община Дупница     ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за учредяване право на строеж за изграждане...

06.02.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-162/05.02.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 68789.20.412.3: застроена площ на цялата сграда: 74.00 кв.м; брой надземни етажи: 1; брой подземни...

29.01.2024
СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА, КОИТО МОЖЕ ДА СА ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

12.10.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1481/12.10.2023 г. на г- жа Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-1364/25.09.2023 г.   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 68789.606.254.1, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по кадастралната...

08.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 04 – 1260/30.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с...

08.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № 04 – 1260/30.08.2023 год. на Кмета на Община Дупница, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с...

01.03.2024
Обявление за конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница   Публикувано на : 01.03.2024 г. Валидно до: 03.04.2024 г./вкл./   ОБЯВЛЕНИЕ   ОБЩИНА ДУПНИЦА гр.Дупница, пл.“Свобода“№1,               На основание чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с Решение № 1/25.01.2024 г., взето...

01.03.2024
ОБЩИНА ДУПНИЦАОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ГР. ДУПНИЦА  ЗА  ДЛЪЖНОСТИТЕ: Социален работник – 1 щатна бройка; Медицински специалист - 1 щатна бройка.           Социалният работник и медицинският специалист се назначават на трудов договор на база на необходимата квалификация и опит, така че да изпълняват заложените в проекта дейности за срок до приключване на Проект „Бъдеще за децата на Дупница“ –...

23.02.2024
 СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ  по проект BG05SFPR002-2.001-0193 – С01 „Грижа в дома в Община Дупница“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“, Чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд + и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме на Вашето внимание следното класиране:Списъка може да видите...

21.02.2024
ЗАПОВЕД № РД 04-247 гр. Дупница, 21.02.2024 година      На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/,чл.140а, ал.3 и ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2021г.  на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, заявление с вх. №  94-Е  -34/ 17.01.2024г. от Е* С* Н* и въз основа на констатациите отразени в протокол № ПР-2/ 16.02.2024г. на Комисия назначена...

20.02.2024
СПИСЪК На допуснати и недопуснати кандидати в процедура за подбор на персонал за позицията 1бр. домашен помощник,  по проект BG05SFPR002-2.001-0193 – С01 „Грижа в дома в Община Дупница“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюзСписъка може да видите ТУК.

13.02.2024
Съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от ЕТ“Марио Сергиев-СЕКОМ”,  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  Съобщението може да видите ТУК