Добре дошли!


19.07.2024
Община Дупница уведомява всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, че ще поеме изцяло финансирането за изготвяне на Доклад при обследване на  сграда за наличие на защитени видове.

03.07.2024
Предоставяне на средства чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПРАВЯНЕ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ“, с финансиране по линия на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация. В...

02.07.2024
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА На вниманието на: семейни фирми, фирми от творческия сектор и областта на занаятите от община Дупница и региона

30.06.2024
193 деца от община Дупница получават услуги за социално включване 193 деца от община Дупница и техните семейства получават услуги за социално включване чрез проект BG05SFPR002-2.003-0097 „Бъдеще за децата на Дупница“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, чрез Европейски социален фонд + на Европейския съюз, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, приоритетни оси „Социално включване и равни възможности“. Предвидените в проекта услуги...

13.06.2024
„Седмица на отворените врати“ и безплатни прегледи за туберкулоза започват в гр. Кюстендил в периода 17-21 юни 2024 г. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13.5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям...

11.06.2024
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИУЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕП И НС НА 09.06.2024г.   Община Дупница напомня на участвалите политически субекти в изборите за  членове на Европейски парламент от Република България и за изборите за Народно събрания на Република България на 09.06.2024 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 /седем/ дни след изборния ден (16 юни 2024 г.)...

12.07.2024
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-996/10.07.2024 год. на Бойко Олегов Христов - За Кмет на Община Дупница - съгласно Заповед № РД 04-960/04.07.2024 год. на Кмета на Община Дупница,   ОБЩИНА ДУПНИЦА   ОБЯВЯВА       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Дупница за отдаване под наем на следните движими вещи: Наименование Багери, товарни...

18.06.2024
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-858/18.06.2024г на Първан Дангов - Кмета на Община Дупница, за отдаване под наем на помещения - за спортни тренировъчни дейности, с обща площ от 31.37 кв.м, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" № 30

31.05.2024
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-748/31.05.2024г на г-н Първан Дангов - Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на помещения - за спортни тренировъчни дейности, с обща площ от 145,80 кв.м, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" №30. Заповед № РД 04-748/31.05.2024г на г-н Първан Дангов - Кмета на Община...


07.05.2024
ЗАПОВЕД   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 107, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на Община Дупница, приета с Решение № 124/25.06.2021 год., в изпълнение на Решение №...

23.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-516/19.04.2024 г. на Първан Дангов – Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА          Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижими имоти, а именно: 1. Сграда с идентификатор 68789.18.28.1/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален...

16.07.2024
З А П О В Е Д  №   РД 04-1022, относно заличаване на регистрацията по постоянен или настоящ адрес 

12.07.2024
Заповед № РД 04-1007/11.7.2024г., относно заличаване на регистриран по настоящ адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. "Плиска" №68А, на лицето Любчо Ивановски

11.07.2024
ОБЩИНА ДУПНИЦА   Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0193 – С02 „Грижа в дома в Община Дупница“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, от Европейски социален фонд + чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представя следната   ОБЯВА за провеждане на подбор на персонал...

08.07.2024
Съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от “АВЕЛ ИНВЕСТ”ЕООД,  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

03.07.2024
Предоставяне на средства чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПРАВЯНЕ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ“, с финансиране по линия на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската...

01.07.2024
Инвестиционно предложение за  „Монтиране на Мобилен бетонов възел CBT 60 SL ELBA на Ammann UK Ltd, комплектован с инсталация за рециклиране на бетонови отпадъци, находящ се в част от 5142 кв.м. от урегулиран поземлен имот, представляващ ПИ с идентификатор №87727.208.5 по КК на с. Яхиново, община Дупница“ с възложител „Ифрастеллар Бетон“ЕООД