Добре дошли!


05.10.2022
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев получи приза в категория "Развитие на спорта" за Средна община, в номинации за "Кмет на годината 2022". Той получи най-много гласове в платформата, в която от 15 до 30 септември всички можеха да гласуват в различните категории. Наградата на инж.Чимев връчи служебният министър на спорта Весела Лечева. "Първо искам да благодаря на всички, които са гласували за Община Дупница....


01.09.2022
Със Заповед №23 /31.08.2022г. .на Кмета на кметство с.Баланово, общ.Дупница е свикано ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО на село Баланово, общ.Дупница, което ще се проведе на 20.09.2022г., от 18,00 часа, в с.Баланово, общ.Дупница, Клуба на кметство с.Баланово, при следния дневен ред:  „Обсъждане на въпроса  и предлагане на решение, свързано с евентуално именуване на улиците в с.Баланово, общ.Дупница“.  На събранието могат да присъстват всички граждани с избирателни права в...


31.08.2022
Със Заповед № 2 /31.08.2022г. .на Кмета на кметство с.Крайници, общ.Дупница е свикано ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО на село Крайници, общ.Дупница, което ще се проведе на 16.09.2022г.г., от 18,30 часа, в с.Крайници, общ.Дупница, пл.“Бончук“, бар „ВЕСПИ“, при следния дневен ред:  „Обсъждане на въпроса  и предлагане на решение, свързано с разширяване на гробищния парк или изграждане на нов гробищен парк в с.Крайници, общ.Дупница“.  На събранието могат да присъстват...


15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-830/14.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 80491.501.116.1 по КК на с. Червен брег, изградена в поземлен имот с идентификатор...

08.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № РД 04-795/07.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев     ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по Кадастралната карта и Кадастралните регистри,...

30.09.2022
Списък на оценени и класирани кандидати за длъжността „логопед“ в  Център за ранно детско развитие - гр. Дупница по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.     І. Класиране на оценените кандидати за  логопед:     № Име, презиме, фамилия Резултат /точки/ 1. Зорница Георгиева Тодорова   31     ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали при подбора: няма.         ...

28.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  в процедурата за падбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „логопед“  по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.     Допуснати до събеседване:   № Вх. номер Трите имена Мотиви   1. 94-З-116/ 27.09.2022 г. Зорница Георгиева Тодорова Отговаря...

26.09.2022
О Б Я В А     До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за:  «Изграждане на търговски парк, състоящ се от 5 бр. магазини, като единият от тях е съществуващ в УПИ XVIII „За обществено обслужващи сгради и паркинг“, кв.44,...

21.09.2022
ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена със Заповед № 2772/18.08.2016 год. от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, и Заповед...

20.09.2022
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на...