Добре дошли!


24.01.2023
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА КМЕТСТВО С.БАЛАНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА КМЕТСТВО С. БАЛАНОВО,   УВЕДОМЯВАМ ВИ,ЧЕ С РЕШЕНИЕ №219/25.11.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУПНИЦА  СА  ВЪВЕДЕНИ, ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ПОСТОЯННИТЕ И НАСТОЯЩИТЕ АДРЕСИ, ЧРЕЗ КОИТО, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БАЛАНОВО, СА ОТКРИТИ НОВИ АДРЕСИ. УЛИЦИТЕ  В СЕЛОТО, ВЕЧЕ СА ИМЕНУВАНИ И ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ПО НОМЕРА. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА, В 30-ДНЕВЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ, ВСИЧКИ...

21.12.2022
МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез...

08.11.2022
Община Дупница уведомява гражданите, че законоустановените срокове за заплащане на Местните данъци и такса битови отпадъци са както следва: Дължимите суми за Данъкът върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се заплащат на две вноски както следва: І- ва вноска  до 30 юни на календарната година ІІ-ра вноска до 31 октомври на календарната година       - Дължимите суми за Данък върху моторните превозни средства са заплаща както следва:       ...

26.10.2022
Община Дупница ще се включи в световният ден за борба с инсулта, който е под егидата на Световната организация за инсулт (WSO)Тази година кампанията се подкрепя от Министерството на здравеопазването, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Националното сдружение на общините в България и много представители на българския бизнес. Във фокуса на общественото внимание, нашата община и Асоциацията за инсулт и афазия, чрез кампанията поставят...

26.10.2022
Община Дупница съвместно с „Балбок Инженеринг“ АД организира мобилен събирателен пункт за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци. Кампанията ще се проведе на 1-и ноември от 10 до 16 часа (зад таксиметровата стоянка при „Лидл“). Жителите на общината ще имат възможност безвъзмездно да предадат събраните от тях отпадъци от – живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали-лакове, бои, киселини, основи, химикали и т.н.,...


25.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-77/20.01.2023 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 194 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

16.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД-04-9/04.01.2023 год. на  Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 04354.7.83 /землище четири хиляди триста петдесет и четири, кадастрален район седем, имот осемдесет и три/, село Блатино,...

20.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1761/20.12.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 193 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница, ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

19.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1738/19.12.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 190 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

15.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1730/15.12.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 192 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница, ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

14.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1720/14.12.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение № 191 от 28.10.2022 г. на Общински съвет Дупница, ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно...

23.01.2023
О Б Я В А  До заинтересованите лица и общественост На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА   На засегнатото население, че има постъпило в РИОСВ-София искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с изготвена  Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за изменение на инвестиционно предложение: «Изграждане на мандра и автономна...

19.01.2023
СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ДУПНИЦА Обявява процедура за избор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1). Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.        Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS...

18.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД-04-55/13.01.2023 год. на  Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 4 /четири/ броя общински поземлени имота, както следва:    1.1 Поземлен имот с идентификатор 39325.20.22 /землище тридесет и девет хиляди триста двадесет и пет, кадастрален район двадесет, имот двадесет...

13.01.2023
О Б Я В А  До заинтересованите лица и общественост На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило в РИОСВ-София искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с изготвена  Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за изменение на инвестиционно предложение:  «Разширяване на производствена дейност на...

11.01.2023
  Списък на оценени и класирани кандидати за длъжността „медиатор (родител – експерт от опит)“ в  Център за ранно детско развитие - гр. Дупница по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.   І. Класиране на оценените кандидати за  медиатор (родител – експерт от опит):   № Име, презиме,...

10.01.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  в процедурата за падбор на персонал Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „медиатор (родител – експерт от опит)“по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.     Допуснати до събеседване:   № Вх. номер Трите имена Мотиви   1. 94-В-23/...