09.09.2020
17 084,30 лв ще струва на община Дупница изграждането на детска площадка в района на старите жилища в кв.Бешика. Старата площадка вече е с демонтирани съоръжения и се подготвя за пълното й преобразяване. Ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, кошчета за отпадъци, пейките ще бъдат подменени, монтирани ще бъдат люлка, пружинна клатушка, комбинирано детско съоръжение и детско конче, а детския кът отделен с ограда. "Очакваме ударопоглъщащата...
13.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1118/10.11.2020 год. на Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:          Поземлен имот с идентификатор 24791.136.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дяково, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед...

13.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1117/10.11.2020 год. на  Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 65245.7.90, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004...