Проекто наредби на ОС10.08.2011
Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администррането им на територията на община Дупница

07.07.2011
Проект на решение за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Дупница

27.05.2011
Проект на решение за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

23.03.2011
Проект на решение за допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и адмнистрирането на територията на община Дупница

11.01.2011
Проект за решение за изменение и допълнение на наредби по ЗМДТ

Потърсете в сайта