Технически

Дата на публикуване: 12.11.2020 17:08

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ТАКСА

СРОК

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Издаване на скица за недвижим имот

1.1 за скица с формат А4 - 20 лв./ 40 лв./ 60 лв.;
1.2. за скица с формат А3 - 30 лв. /60 лв./ 90 лв.;
1.3. за промяна градоустройствения статут на един брой имот и съседните му имоти – 40 лв./ 80 лв. /120 лв.; 1.4. за издаване на комбинирана скица – 40 лв./ 80 лв./ 120 лв;
1.5. за промяна градоустройствения статут на един квартал – 80 лв. /160 лв./ 240 лв;
1.6. за линейни обекти – 0,05 лв./л.м., но не по-малко от 20 лв.; 

Обикновена услуга – 7 работни дни

Бърза услуга – 3 работни дни

Експресна услуга  до 24 часа

1. Заявление  (по образец);
 2. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;;
 3. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 5. Документ за платена такса;
 6. Други – при необходимост.
 

За презаверяване на скици от издаването,
на които са изтекли шест месеца 

25% от таксата за издаването й

Обикновена услуга – 7 работни дни

Бърза услуга – 3 работни дни

Експресна услуга  до 24 часа


1. Заявление  (по образец);
 2. Скица - оригинал 
3.Документ за собственост
 4. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 6. Документ за платена такса;
 7. Други – при необходимост.

За издаване на виза за проектиране / скица
 на недвижим имот с указан начин на застрояване / - 25.00 лв.

25.00 лв.

едномесечен

1.Заявление  (по образец);
 2. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
3. Скица на поземления имот от регулационния план.
4. Скица от кадастралната карта (населените места, за които има такава) ;
 5.Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 7.Документ за платена такса ;
 8.Други – при необходимост.
Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ:

 


- за строежи І, ІІ и ІІІ категория -250,00 лв.
-за строежи ІV и V категория - 150,00 лв.
-за строежи VІ категория - 50,00 лв.

 

1. Заявление;
 2. Договор за упражняване на строителен надзор/ техническо ръководство;
3.Документ за платена такса
 


Установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването


-за строежи І, ІІ и ІІІ категория - 300,00 лв.
- за строежи ІV. и V категория - 150,00 лв.

 

1. Заявление;
2.Документ за платена такса
3.  Договор за упражняване на строителен надзор/ техническо ръководство;


Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

20.00 лв.

 14 работни дни

1.Заявление  (по образец);
 2. Документ за собственост ;
 3. Скица на поземления имот от регулационния план.
4.Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 6. Документ за платена такса;
 7. Други – при необходимост.


За издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност

 0,50 лв. на РЗП, но не по малко от 50,00лв. и не повече от 500,00 лв. на строеж;

7 работни дни

1. Заявление;
2.Документ за платена такса
2.Акт по образец за етапа на строежа


За издаване на удостоверение за съответствие на строеж с одобрените строителни книжа по чл. 202 от ЗУТ

За всяка част от инвестиционния проект по 50 лв.

 

1. Заявление;
2.Документ за платена такса

Издаване на удостоверение за идентичност на имоти

10 лева

14 работни дни


1. Заявление  (по образец);
 2. Документ за собственост;
3.Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
5.Документ за платена такса ;
 6.Други – при необходимост.


Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗИКР, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ

25 лв.

14 работни дни

1.Заявление;
2.Геодезическо заснемане;
Документ за платена такса

Удостоверение и скица по чл.13, ал. 5 и 6 от ППЗСПЗЗ

60 лв.

 


1. Заявление (по образец);
 2. Документ за собственост;
 3.Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 5.Документ за платена такса ;
 6.Други – при необходимост.


Удостоверение за допуснати и одобрени ПУП в хигиенно защитната зона при изработване на ПУП

20 лв.

 

1.Заявление;
2.Документ за собственост;
3.Схема на санитарно-хигенна обстановка - 2 екземпляра;
4.Документ за платена таксаУдостоверение за търпимост на строеж

100 лв

14 работни дни


 1.Заявление  (по образец);
 2.Документ за собственост на имота;
 3.Скица на поземления имот от регулационния план;
 4.Скица на поземления имот от кадастралната карта (за населените места, за които има такава );
 5.Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство)
 6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 7. Нотариално-заверена декларация за година на изграждане на строежа;
 8.Документ за платена такса ;
 9.Снимков материал на строежа;
 10.Други – при необходимост.


 Удостоверение за заварен строеж (законен строеж) по § 21 от ЗР на ЗУТ 

100 лв.

14 работни дни


 1.Заявление  (по образец);
 2.Документ за собственост на имота;
 3.Скица на поземления имот от регулационния план;
 4.Скица на поземления имот от кадастралната карта (за населените места, за които има такава );
 5.Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство)
 6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 7. Документи, доказващи законосъобразното изграждане на строежа ;
 8.Документ за платена такса ;
 9.Други – при необходимост.

Процедиране на помощен план

25 лв.

 

1. Заявление;
2.Проект - 2 екземпляра
3.Документ за платена такса 


Нанасяне на настъпили промени в кадастъра

Нови сгради и имоти  – 30 лв. до два броя строежи
за всеки следващ строеж и/или имот по 10,00 лв.

 

1. Заявление;
2.Геодезическо заснемане
3.Документ за платена такса

Определяне на административен адрес на строежи въведени в експлоатация

20 лв.

 

1. Заявление;
2.Документ за платена такса
 3.Документ за собственост на имота или договор за наем


Производство по придобиване на собственост по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

50 лв.

 

1. Заявление1Заявление2Заявление3;
2.Документ за платена такса ;
3.Други – описани като приложение към съответния образец.


Нанасяне на промяна в имотния регистър на недвижимите имоти, съгласно представени документи за собственост

10 лв.

 


1.Заявление  (по образец)
 2. Документ за собственост или отстъпено право на строеж
 3. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);
 4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
 5. Документ за платена такса;
6.Други – при необходимост.


Даване на проектен планоснимачен номер на урегулиран поземлен имот

10 лв.

 


1. Заявление;
2.Документ за платена такса ;
3.Други – при необходимост.


Регистрация на технически паспорт на нов или съществуващ строеж.

Строежи от І, ІІ и ІІІ категория - 250,00 лв.
Строежи от ІV и V категория - 50,00 лв.

7 дни


1. Заявление
2.Технически паспорт - 2 оригинални екземпляра
3.Документ за платена такса ;


Предоставяне на списък с координати на точки от опорната мрежа 

1,2 лв./бр. точка.

 


1. Заявление;
2.Документ за платена такса ;
3.Други – при необходимост.


За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях


За заверяване на копия от документи, копия отстроителни разрешения и протоколи за дадена строителна линия – 2,50 лв./страница на формат А4.
копия на инвестиционни проекти
а) 2 лв./стр. за формат А4
б) 3 лв./стр. за формат А3
Цената за всяка част от проекта е не по-вече от 50 лв.
 копия от подробни устройствени планове – 10 лв. на всяка част от плана
копие от трасировъчен карнет – 10 лв. на лист
копие от кадастрален и регулационен план – 25лв. на кв. м, но не по-малко от 5 лв.
 ксерокопия на други документи без заверка – 0, 20 лв. на страница формат А4  ксерокопия на други документи без заверка – 0, 40 лв на страница формат А3. сканирано копие на регулационен план – 3 лв. на кв.дм., но не по-малко от 10 лв.

 


1. Заявление;
2.Документ за платена такса ;
3.Други – при необходимост.

Издаване на разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ:


За поставяне на преместваем обект или съоръжение по индивидуален проект, които не са с търговско предназначение – 2 лв. на кв. м, но не по-малко от 60 лв.
за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект с търговско и обслужващо предназначение – 5 лв. на кв.м, но не по-малко от 200 лв.
за билборд – 150 лв.
 за сезонен обект – 40лв.
За поставяне на шапито, шатри и др. за увеселителни и обществени мероприятия - до 50 бр. посетители 200,00 лв., между 51 и 300 броя посетители -300 лв. и над 300 бр. посетители -350,00 лв.
 За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения се определят следните такси:
За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения с временен характер – 30.00 лв./брой;
 За разглеждане на документи за поставяне на надписи и информационни указателни табели / ИУТ/ – 50.00 лв./брой;
 За разглеждане на документи за поставяне на други рекламни елементи – 100.00 лв./брой;

 

1. Заявление
2.Проектна документация
3.Документ за платена такса
4.ДругиЗа издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи /РИЕ/


 За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот:
- За РИЕ до 2.5 кв.м. /табели, надписи и др./и тези с временен характер /транспаранти и др./ -25.00 лв. - годишно.
 - За РИЕ до 12 кв.м. / сити лайт, тотеми и др./ -150.00 лв. - годишно.
- За РИЕ над 12 кв.м – 170.00 лв. - годишно;
- За РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв. - годишно;
 За издаване на разрешение за поставяне на РИЕна частен имот се определя годишна такса, както следва:
за РИЕ до 2,5 кв.м – 30.00 лв.
 за РИЕ до 12 кв.м – 50.00 лв.
 за РИЕ над 12 кв.м – 100.00 лв.
за РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв.

 

1. Заявление
2.Проектна документация
3.Документ за платена такса
4.Декларация за липса на задължения от заявителя и свързаните с него лица към община Дупница
5. Декларация от заявителя, че по отношение на него не е проведена процедура по принудително премахване на рекламно-информационен елемент;
6. Писмено съгласие на етажните собственици или договор за наем за заетата от съоръжението площ;


За издаване на разрешение за строеж, за които по закон се изисква одобряване на инвестиционен проект


Такса се определя съгласно Наредбата за определяне на месните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница. Такстата е обощена стойност, включваща издавена разрешение за строеж, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и оценка за съответствие със съществените изисквания към стоежите

30 дни

1. Заявление
2.Проектна документация
3.Документ за платена такса
4.Други

Издаване на Заповед на главния архитект за промяна на титуляра в разрешението за строеж

50 лв.

14 дни

1. Заявление
2.Документ за собственост
3.Документ за платена такса
4.Други


Такса за одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж при промяна на инвестиционните намерения по смисъла на член 154, ал. 5, във връзка с ал.2, т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗУТ

по 100 лева на всяка част от проекта.

30 дни

1. Заявление
2.Проектна документация
3.Документ за платена такса
4.Други


Издаване на акт за узаконяване

таксата за издаване на разрешение за строеж, умножена по три.

 

1. Заявление 


Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл.203 от ЗУТ 

25% от стойността за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

 30 дни

  1. Заявление
  2. Проектна документация (приложение към заявлението)


За удостоверяване предаването на внесена екзекутивна документация с печат 

50.00 лв. за всяка част на проекта

 30 дни

1. Заявление
2. Проектна документация (приложение към заявлението).За издаване на разрешение или заповед за изработване на подробен устройствен план на неурегулирани поземлени имоти по чл. 124а от ЗУТ и предписание за изменение на подробен устройствен план по чл.135 от ЗУТ се заплаща такса

до 3 поземлени имота
План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 60.00лв.; План за регулация (ПР) - 30.00 лв
План за застрояване (ПЗ) - 30.00 лв
Работен устройствен план (РУП) - 50.00 лв
План за регулация и застрояване с Работен устройствен план (ПРЗ с РУП) - 100.00лв.
План за застрояване с Работен устройствен план (ПЗ с РУП) – 75 лв.
План за регулация с Работен устройствен план (ПР с РУП) – 75 лв.

от 4 поземлени имота до квартал
План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 120.00 лв.;
План за регулация (ПР) - 60.00 лв.
План за застрояване (ПЗ) - 60.00 лв.
Работен устройствен план (РУП) - 100.00 лв.
План за регулация и застрояване с Работен устройствен план (ПРЗ с РУП) - 200.00лв.
План за застрояване с Работен устройствен план (ПЗ с РУП) - 150.00 лв.


над 1 квартал
План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 300.00 лв.;
План за регулация (ПР) - 150.00 лв.
План за застрояване (ПЗ) - 150.00 лв.
 

30 дни 

 1. Заявление (по образец)
2. Заявление (по образец)


За издаване на разрешение за План за улична регулация (ПУР)

0.20 лв./метри линейни по оста, но не по-малко от
 30.00 лв. и не повече от 150.00 лв.;

 30 дни

 1. Заявление (по образец)
2. Заявление (по образец)


Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура

0.20 лв./м.л. по оста, но не по-малко от 20.00 лв. и
не повече от 150.00 лв.;

30 дни 

1. Заявление (по образец)
2. Заявление (по образец) 


Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

25 лв.

 30 дни

1. Заявление Цялостна процедура по обявяване и одобряване наподробни устройствени планове и техните изменения:


в жилищни зони – 100лв. за 1бр. УПИ, а за всеки следващ + 25лв., за „n” бр. УПИ – (100 + n.25) лв.
в промишлени зони – 120лв. за 1бр. УПИ, а за всеки следващ + 30лв. , за „n” бр. УПИ – (120 + n.30)лв.
за неурегулирани поземлени имоти – 100лв. за 1бр. поземлен имот, а за всеки следващ 30лв., за „n”бр. поземлени имота- (110 + n.30)лв.
План за улична регулация (ПУР) - 0.20 лв./мл по оста, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 200.00 лв.;  Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - 0.20 лв./м.л. по оста, не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 250.00 лв.;

 30 дни

  1. Заявеление (по образец)
  2. Проект 3бр. папки Регистриране въвеждането на строеж в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация /чл.177, ал.3 от ЗУТ/ на обектите от ІV и V категория:Строежи от ІV категория
- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване – 300 лв.
- производствени сгради -350 лв.
- реконструкции, преустройства и основни ремонти - 50% от таксата на съответния обект 
- вътрешни преустройства на сградите, с коитоне се засяга конструкцията им – 50% от таксата 
- кабелни мрежи – 50 лв./км, но не по-малко от 100 лв.
- реконструкция на кабелни мрежи – 50 % от таксата

Строежи от V категория
 -за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване – 250 лв.
- производствени сгради -300 лв.
-реконструкция, преустройство и основни ремонти – 50 % от таксата на съответния обект
 -строежи от допълващото застрояване , извън тези по VІ категория -150 лв.
-кабелни мрежи – 30 лв./км, но не по-малко от 80 лв.

30 дни 

1. Заявление (по образец) и придружаващите документи 

Разрешение за разкопаване

1. Заявление
2.Разрешение за присъединяване към водопроводната и/ или канализационна мрежа от "Водоснабдяване и канализация - Дупница" ЕООД
3.Скица на имота или ВиК схема за присъединяване
4 Други - разрешително за присъединяване към мрежи и съоражения на техническата инфраструктура

 

Наименование Брой тегления
zaqvlenie za rp na premestvaem obekt.doc 606 Изтегли документ с име "zaqvlenie za rp na premestvaem obekt.doc"
zaqvlenie za izmenenie na pup.doc 1010 Изтегли документ с име "zaqvlenie za izmenenie na pup.doc"
zaqvlenie za izdavane na razreshenie za izrabotvane na pup.doc 661 Изтегли документ с име "zaqvlenie za izdavane na razreshenie za izrabotvane na pup.doc"
zaqvlenie za rp na rie.doc 702 Изтегли документ с име "zaqvlenie za rp na rie.doc"
zaqvlenie1.pdf 1104 Изтегли документ с име "zaqvlenie1.pdf"
zaqvlenie suglasuvane i odobrqvane na investicionni proekti po koito se izdava razreshenie za stroej.docx 670 Изтегли документ с име "zaqvlenie suglasuvane i odobrqvane na investicionni proekti po koito se izdava razreshenie za stroej.docx"
zaqvlenie iskane na skica za nedvijimi imoti.docx 690 Изтегли документ с име "zaqvlenie iskane na skica za nedvijimi imoti.docx"
zaqvlenie za identichnost na ureguliran pozemlen imot.docx 691 Изтегли документ с име "zaqvlenie za identichnost na ureguliran pozemlen imot.docx"
zaqvlenie za odobrenie pup.docx 923 Изтегли документ с име "zaqvlenie za odobrenie pup.docx"
zaqvlenie za izdavane udostoverenie za fakti i obstoqtelsva po tsu.docx 703 Изтегли документ с име "zaqvlenie za izdavane udostoverenie za fakti i obstoqtelsva po tsu.docx"
zaqvlenie za registrirane i izdavane na udost za vuvejdane v eksploataciq na stroej ot 4ili5 kategoriq.docx 989 Изтегли документ с име "zaqvlenie za registrirane i izdavane na udost za vuvejdane v eksploataciq na stroej ot 4ili5 kategoriq.docx"
zaqvlenie za razreshenie za stroej.docx 708 Изтегли документ с име "zaqvlenie za razreshenie za stroej.docx"
zaqvlenie za otrazqvane na promeni v razpisaniq spisuk kum kp.docx 711 Изтегли документ с име "zaqvlenie za otrazqvane na promeni v razpisaniq spisuk kum kp.docx"
zaqvlenie za turpimost na stroej.docx 723 Изтегли документ с име "zaqvlenie za turpimost na stroej.docx"
zaqvlenie za viza.doc 671 Изтегли документ с име "zaqvlenie za viza.doc"
isakne prezaverka na skica.xls 696 Изтегли документ с име "isakne prezaverka na skica.xls"
iskane na skica.xls 636 Изтегли документ с име "iskane na skica.xls"
ZA ZAPOVEDITE2-10.doc 903 Изтегли документ с име "ZA ZAPOVEDITE2-10.doc"
ZA ZAPOVEDITE-10Б.doc 671 Изтегли документ с име "ZA ZAPOVEDITE-10Б.doc"
ZA ZAPOVEDITE-10А.doc 692 Изтегли документ с име "ZA ZAPOVEDITE-10А.doc"

Потърсете в сайта