Природни ресурси

Дата на публикуване: 21.11.2011 16:10
Географско положение и природни ресурси

Община Дупница е разположена в югозападната част на България, по долината на р.Струма.Тук се пресичат пътищата от Солун за София и от Адриатика за Истанбул.

Територията на Община Дупница е 359 км² или 0.32 % от територията на Република България.Средната надморска височина е 946.3 м.

На изток Община Дупница граничи с Общините Сапарева баня и Самоков, на запад с Община Бобов дол , на север с Община Радомир и на юг с Общините Рила и Бобошево.

1. Релеф:
Цялата Община има планински и полупланински релеф. На югоизток се издига северозападния дял на Рила планина, на североизтон - Верила планина и на запад – Коневската планина. В зависимост от релефа ниската част на покрайнината се разделя на три части:
    - Горно Дупнишко поле - обхваща североизточната част на Общината.
    - Разметаница - западната част на Общината, оградена с Конявска и Поглед планина.


/assets/snimki/Razmetanica[1].jpg
- Долно Дупнишко поле - заема югозападната част на Общината, която се разширява по р. Струма и долините и притоци на р. Джерман и Рилска река.

В тектонско отношение районът представлява грабен, запълнен от палеогенски, плиоценски и квартернерни обложки. Скалната покривка на територията на Община Дупница се характеризира с високо кристални гнайси и
амфиболити с палеозойска възраст. Свлачища се срещат по долния бряг на р. Джерман.

В сеизмично отношение територията попада в сеизмична зона VІІ, VІІІ и ІХ степен за периода на сътресимост съответно за 100,250 и 1000 години (според сеизмичното райониране на България от 1997г.).

2. Климат:

Климатът на Община Дупница е умерено-континентален с известно средиземноморско влияние, което навлиза по долината на р. Струма, посредством р. Джерман. Средната годишна температура е 10.6° С.
Най–топлият месец е юли, а най-студения – януари. Максималната температура е 39.8°С , а минималната 26.7° С и средната годишна температура за района 12° С, която се дължи на почти постоянния отточен вятър по
долината на р. Джерман.
Средното годишно количество на валежите е 656 мм, при пролетен максимум – 181 мм и зимен минимум – 134 мм. Относителната влажност на въздуха е средно 69%. Преобладават източните и южните ветрове, със средна
скорост 4.8 м/сек., като 283 дни в годината са без вятър.

3. Води:

Община Дупница разполага с разнообразни водни ресурси.

/assets/old/Pictures/data/Reka[1].jpg

Първостепенно значение имат повърхностните води.Най – голямата река, която протича през Дупнишката котловина е р. Струма. За водния баланс от значение са и реките Джерман, Бистрица, Отовица, Джубрена, Тополница и Горица.

Питейно – битовото водоснабдяване се подпомага от язовир “Дяково”.

Подземното водно богатство на Община Дупница се формира от няколко минерални извори в гр. Дупница, с. Крайни дол и с. Палатово. До момента, обаче, те не са изследвани, не са доказани техните качества и реално
не се експлоатират.

4. Полезни изкопаеми:

Община Дупница е бедна на минерални суровини. В ограничени количества са застъпени: пясъци и чакъли за бетон (с. Крайници), глини за тухли (с. Яхиново) и долмити, като огнеупорна суровина (с. Делян).

5. Почвена покривка:

Разнообразният релеф, климат, растителност, почвообразуваща скала и други условия обуславят наличието на разнородна почвена покривка на територията на Общината. Почвите, които имат значение за агротехнически и
План за развитие на Община Дупница 2005-2013 г. мелиоративни мероприятия са: алувиално – ливадни, канелени горски и кафяви горски.

6. Растителен , животински свят и защитени природни територии:

На територията на Община Дупница попадат част от Национален парк “Рила”. Най - близко разположеният резерват до гр. Дупница е “Скакавица” (в землището на гр. Сапарева баня), отличаващ се с вековен беломуров горски масив.

22 % от територията на Община Дупница за заети от гори. Срещат се гори от мъждрян, примесени на места от габър и мезофитни тревни формации (ливади), смесени гори от мизийски бук, габър, липа и бял бор.
Храстовите ценози са представени от обикновена шипка, глог, дрян, леска, смрадлика, ракита, калина и др., а тревистите - от бял равнец, пелин, зайча сянка, паричка, змийско мляко, очанка, ягода, еньовче, тинтява, здравец и други.

Фауната се характеризира с представители на видовете влечуги, птици, земноводни и бозайници, характерни за умерено-континенталния климатичен пояс.

Изводи:

1. Община Дупница има изключително благоприятно геостратегическо положение.

2. Релефът на Общината е планински и полупланински.

3. Територията на Община Дупница попада в зоната на VІІ, VІІІ и ІХ сеизмична степен. Този факт трябва да бъде съблюдаван при проектирането и строителството на различни сгради и съоръжения.

4. Като цяло територията на Общината се характеризира със сравнително слаба гъстота на речната мрежа и неравномерно разпределение на водните ресурси.

5. Неизследвани и неусвоени минерални води.

6. Въпреки значителната надморска височина Дупнишката община има мека зима и топло лято.

7. Общото състояние на почвите в Общината е добро. Подходяща почвена покривка за развитие на агротехнически и мелиоративни мероприятия, за отглеждане на тютюн, зърнено-фуражни култури, зеленчуци и други.

8. Във високите части на Община Дупница и по поречията на реките основният проблем на почвите е свързан с ерозията и излужването.

9. Богато биологично разнообразие , което трябва да бъде запазено не само заради изчезването на определени видове, но и за да се избегне намалението на продуктивността, причинена от лошо функциониращиекосистеми.

10. От екологична гледна точка в района на Община Дупница компонентите на природната среда са относително запазени и може да бъде причислена към екологичночистите територии.

  1. Природни ресурси - Текуща страница
  2. Местоположение
  3. История
  4. Население
  5. Транспорт
  6. Карта на града

Потърсете в сайта