Правомощия на ОбС

Дата на публикуване:
Общински съвет – Дупница е орган на местното самоуправление и се състои от 33 общински съветници, избрани по ред и по условия, определени със Закона за местните избори /ЗМИ/.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинския съвет има следните правомощия:

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр.65 от 1995 г., предишен текст на ал.1 – ДВ, бр.69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр.69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17, както и на други дейности, определени със закон. 
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., отм., бр. 69 от 2006 г.); 
5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
7. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.) определя размера на местните такси;
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
10. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г.) приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
11. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията ;
12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
15. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

16. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни 

съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21. одобрява символ и печат на общината;
22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
24. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм., бр. 69 от 1999 г., нов, бр. 69 от 2003 г.) (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 85 от 2000 г., изм., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 . Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 2, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.
(4) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 33 от 1998 г., предишна ал. 2, бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 3, изм., бр. 69 от 2006 г.) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят 

глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3, бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 4, бр. 69 от 2006 г.) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4, бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 5, бр. 69 от 2006 г.) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

Потърсете в сайта