Проект на наредби, решения и др.

Дата на публикуване: 25.03.2022 17:10

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/ /дата на публикуване на проекта 13.06.2022 г./

Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна възраст на територията на Община Дупница /дата на публикуване на проекта 20.05.2022 год./


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища (НРУУРОЖ) на територията на Община Дупница /дата на публикуване на проекта 25.03.2022 год./


Проект на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей- Дупница /дата на публикуване на проекта 21.09.2021 г./Проект на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, монументално-декоративни и рекламно- информационните елементи и осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Дупница /дата на публикуване на проекта 20.09.2021 г./


Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти- собственост на Община Дупница /дата на публикуване на проекта 21.05.2021 г./

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за организация на движението на територията на община Дупница /дата на публикуване на проекта 22.04.2021 год./


Проект на Наредба за допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях към НАРЕДБА за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница  /дата на публикуване на проекта 26.01.2021 г./


Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница /дата на публикуване на проекта 25.01.2021 г./


Проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Дупница /дата на публикуване на проекта 20.01.2021 г./


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница /Наредбата/ - /дата на публикуване на проекта 23.12.2020 г./

Проект на Правилник за допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /дата на публикуване на проекта 29.10.2020 год./


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на община Дупница /дата на публикуване на проекта 10.08.2020 год./


Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества /дата на публикуване на проекта 08.06.2020 год./


Проект на Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Дупница /дата на публикуване на проекта 01.06.2020 год./Уведомление за продължаване на срока за обществени консултации на проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на  територията на община  Дупница, публикувана на 27.03.2020 год. на сайта на Община Дупница. /дата на публикуване на настоящото уведомление 10.04.2020 год./


Проект на
Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на  територията на община  Дупница. /дата на публикуване на проекта 27.03.2020 год./

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община  Дупница. /дата на публикуване 27.11.2019 г./Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /дата на публикуване 27.11.2019 г./Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /дата на публикуване 19.11.2019 г./


Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Дупница/дата на публикуване 17.06.2019 г./


Приемане на Правилник за изменение на ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община  Дупница /дата на публикуване 05.02.2019 г./


Приемане на нов ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие “Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община  Дупница /дата на публикуване 14.01.2019 г./ 
            

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. /дата на публикуване 07.01.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Дупница /Наредбата/. /дата на публикуване 12.12.2018 г./


Проект на на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/.  /дата на публикуване 12.12.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница /Наредбата/.  /дата на публикуване 12.12.2018 г./

Проект на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница /дата на публикуване 26.11.2018 г./


Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на община Дупница /дата на публикуване 15.11.2018 г./


Проект на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница /дата на публикуване 15.11.2018 г./

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на община Дупница
/дата на публикуване 22.10.2018 г./

Проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Дупница /дата на публикуване 18.05.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Дупница /Наредбата/. /дата на публикуване 21.02.2018 г./

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дупница /дата на публикуване 19.02.2018 г./

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница /дата на публикуване 19.02.2018 г./

 

Проект на Наредба на пожарната безопасност на територията на Община Дупница /дата на публикуване 17.01.2018 г./

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Дупница /дата на публикуване 13.11.2017 г./

 

Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на територията на община Дупница. /дата на публикуване 19.10.2017 г./

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/. /дата на публикуване 20.09.2017 год./

Проект на Промяна на седалището и адреса на управление на ОП”Паркинги и гаражи”, определяне на нов числен състав и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Паркинги и гаражи” гр. Дупница (дата на публикуване 29.05.2017 г., ведно с мотивите)

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница (дата на публикуване 05.05.2017 год.)


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница
(дата на публикуване 18.11.2016 г., ведно с мотивите)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Дупница
(дата на публикуване 03.11.2016 г., ведно с мотивите)

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Дупница (дата на публикуване 31.10.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Наредба за Допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница (дата на публикуване 31.10.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница
(дата на публикуване 20.10.2016 г., ведно с мотивите)

Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Дупница
(дата на публикуване 10.10.2016 г., ведно с мотивите)

Проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница (дата на публикуване 06.10.2016 г., ведно с мотивите)


Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница (дата на публикуване 15.09.2016 г., ведно с мотивите)


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница (дата на публикуване 15.09.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Дупница
(дата на публикуване 31.08.2016 г., ведно с мотивите)

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница (дата на публикуване 26.08.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие “ПОДДЪРЖАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ” гр. Дупница (дата на публикуване 29.06.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница (дата на публикуване 21.06.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница (дата на публикуване 10.06.2016 г., ведно с мотивите)


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница (дата на публикуване 30.11.2015 г., ведно с мотивите)

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУПНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (дата на публикуване 11.11.2015 г., ведно с мотивите)


Потърсете в сайта