Състав и структура на ОбС

Дата на публикуване: 22.11.2011 11:30
Начело на Общинският съвет – Дупница стои Председател, който изпълнява следната функция:

- Свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на общинския съвет;
- Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет и организира изготвянето на дневния ред на заседанията, след консултации с ръководителите на групите общински съветници;
- Контролира и координира работата на постоянните комисии и осигурява условия за тяхната дейност;
- Подпомага общинските съветници в тяхната дейност;
- Разпределя проекти на правилници, наредби, инструкции и предложения за решения на общинския съвет между комисиите, съобразно техните компетенции и уведомява състава за тяхното постъпване;
- Осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени в този правилник;
- Определя местата на общинските съветници и другите присъстващи лица в заседателната зала;
- Удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския съвет и текста на приетите актове;
- Представлява съвета пред външни лица и организации, партии, обществени организации и
движения, както и други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
- Координира взаимоотношенията в общинския съвет по установения ред;
- Обявява пред населението решенията на общинския съвет по установения ред;
- Следи за спазването на този правилник.
 
 
Председател на Общински съвет Дупница - инж. Костадин Крумов Костадинов.

Списък на общинските съветници

 1. Йордан Крумов Йорданов
 2. Асен Георгиев Пилев
 3. Виолета Генчева Инкьова
 4. Георги Василев Наумов
 5. Димитър Василев Крекманов
 6. Емил Димитров Гущеров
 7. Мария Георгиева Соколова
 8. Тодорка Костадинова Дамянова
 9. Станислав Христов Павлов
 10. Александър Димитров Анин
 11. Асен Сотиров Илиев
 12. Бойко Олегов Христов
 13. Валентина Василева Караганова
 14. Ивайло Валериев Петров
 15. Първан Ангелов Дангов
 16. Венелин Петков Иванов
 17. Павел Ангелов Коларски
 18. Тодор Димитров Василев
 19. Леонид Йосифов Хаздай
 20. Георги Красимиров Градевски
 21. Иван Методиев Танев
 22. Миглена Йорданова Вельова
 23. Костадин Крумов Костадинов
 24. Венелин Раймонд Коларов
 25. Георги Василев Георгиев
 26. Емилия Райчова Кузманова
 27. Иван Миланов Раков
 28. Вергил Георгиев Кацов
 29. Лорета Методиева Николова
 30. Пламен Петров Соколов
 31. Костадин Михайлов Севдин
 32. Георги Василев Градевски
 33. Йонко Йорданов Гергов

 


Постоянни комисии

ПК по икономическа и инвестиционна политика,бюджет и финанси

 1. Емил Димитров Гущеров
 2. Димитър Василев Крекманов
 3. Станислав Христов Павлов
 4. Иван Миланов Раков
 5. Миглена Йорданова Вельова - Секретар
 6. Венелин Петков Иванов
 7. Вергил Георгиев Кацов - Председател

 

ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност

 1. Асен Георгиев Пилев - Председател
 2. Йордан Крумов Йорданов
 3. Александър Димитров Анин
 4. Ивайло Валериев Петров - Секретар
 5. Лорета Методиева Николова
 6. Тодор Димитров Василев
 7. Георги Красимиров Градевски

 

ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси

 1. Мария Георгиева Соколова - Председател
 2. Тодорка Костадинова Дамянова - Секретар
 3. Първан Ангелов Дангов
 4. Емилия Райчова Кузманова
 5. Иван Методиев Танев

 

ПК по образование и култура

 1. Виолета Генчева Инкьова - Председател
 2. Асен Сотиров Илиев
 3. Валентина Василева Караганова
 4. Венелин Раймонд Коларов
 5. Леонид Йосифов Хаздай - Секретар
 6. Костадин Михайлов Севдин
 7. Георги Василев Градевски

 

ПК по спорт, туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с неправителствени организации

 1. Георги Василев Наумов - Секретар
 2. Бойко Олегов Христов
 3. Павел Ангелов Коларски
 4. Георги Василев Георгиев - Председател
 5. Пламен Петров Соколов

 

ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 1. Йордан Крумов Йорданов
 2. Йонко Йорданов Гергов - Председател
 3. Първан Ангелов Дангов
 4. Леонид Йосифов Хаздай
 5. Павел Ангелов Коларски - Секретар

 

 

  
 

Потърсете в сайта